منوی کاربری

ايميل
ايميل
info@fishehajekariman.com
تلفن تماس
تلفن تماس
09130489234
نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می تواند برای خود یا دیگری عمره مفرد به جا آورد؟

نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می تواند برای خود یا دیگری عمره مفرد به جا آورد؟

کارشناس پاسخ دهنده : ایکون
تاریخ انتشار :1397/7/21 ایکون تعداد بازدید : 194 ایکون

ایکون نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می تواند برای خود یا دیگری عمره مفرد به جا آورد؟

متن پرسش

ایکون نایب پس از فراغت از اعمال حج نیابتی می تواند برای خود یا دیگری عمره مفرد به جا آورد؟

توضیحات بیشتر
طواف فی نفسه عمل مستحبی است؟

طواف فی نفسه عمل مستحبی است؟

کارشناس پاسخ دهنده : ایکون
تاریخ انتشار :1397/7/21 ایکون تعداد بازدید : 184 ایکون

ایکون طواف فی نفسه عمل مستحبی است؟

متن پرسش

ایکون طواف فی نفسه عمل مستحبی است؟

توضیحات بیشتر
چند نفر می توانند در یک سال از طرف یک نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره ، حج به جا آورند ؟

چند نفر می توانند در یک سال از طرف یک نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره ، حج به جا آورند ؟

کارشناس پاسخ دهنده : ایکون
تاریخ انتشار :1397/7/21 ایکون تعداد بازدید : 169 ایکون

ایکون چند نفر می توانند در یک سال از طرف یک نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره ، حج به جا آورند ؟

متن پرسش

ایکون چند نفر می توانند در یک سال از طرف یک نفر ، خواه مرده خواه زنده ، خواه بدون اجرت و مجانی خواه به اجاره ، حج به جا آورند ؟

توضیحات بیشتر
در حج مستحبی یک نفر می تواند به جای چند نفر حج نماید ؟

در حج مستحبی یک نفر می تواند به جای چند نفر حج نماید ؟

کارشناس پاسخ دهنده : ایکون
تاریخ انتشار :1397/7/21 ایکون تعداد بازدید : 173 ایکون

ایکون در حج مستحبی یک نفر می تواند به جای چند نفر حج نماید ؟

متن پرسش

ایکون در حج مستحبی یک نفر می تواند به جای چند نفر حج نماید ؟

توضیحات بیشتر
هر گاه کسی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد؟

هر گاه کسی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد؟

کارشناس پاسخ دهنده : ایکون
تاریخ انتشار :1397/7/21 ایکون تعداد بازدید : 169 ایکون

ایکون هر گاه کسی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد؟

متن پرسش

ایکون هر گاه کسی را برای حج تمتع اجیر نمایند و وقت هم موسع باشد؟

توضیحات بیشتر